Privatlivs- og persondatapolitik

Supergrafik

1. Indledning


FGU Nordvest er en skole, der har til formål, at gøre de unge klar til en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller deres drømmejob. Derfor arbejder vi på FGU-uddannelsen, både med faglige og personlige kompetencer, der giver de unge de bedste forudsætninger videre i livet og i uddannelsesverdenen. 

 Vi har efter lovgivningen pligt til at informere dig om, hvordan vi behandler og videregiver personoplysninger. Når du som elev hos FGU Nordvest eller som anonym bruger besøger FGU Nordvests webside, indsamler og behandler FGU Nordvest (herefter kaldet ”FGU”) som dataansvarlig en række personoplysninger, der kan være en eller flere af disse årsager: 

 • Anonym bruger af vores webside 
 • Tilmeldt som elev på FGU Uddannelsen 
 • Ansat som medarbejder på FGU Nordvest 

 Vi behandler personoplysninger med de overordnede formål, 

 • At du som bruger af FGU’s webside har en god oplevelse 
 • At vi bliver i stand til at forbedre og udvikle vores services og tjenester til gavn for vores elever. 

 Detaljerne følger nedenfor. 

2. Typer af personoplysninger 


Kategorier af registrerede og kategorierne af personoplysninger 
For alle anonyme brugere: 

Vi indsamler og behandler disse personoplysninger, når du besøger FGU Nordvests webside: 

 • Mac-adresse og andre typer ID på enheden f.eks. på tablets
 • Hvilken enhed er anvendt til at tilgå den givne webside (f.eks. tablet, smart device, pc mv.) 
 • Browser type, browser ID og sprog-indstilling på enhed
 • Hvilken hjemmeside eller app, der henviste dig til den givne webside
 • IP-adresse
 • Geo-lokation på den enhed, du anvender, herunder mobile enheder (enten via IP-adresse eller GPS-koordinater fra din enhed via dit aktive samtykke)
 • Hvilke artikler og sider, du besøger, tidspunkt, varighed og antal besøg
 • Hvilke videoer, du evt. har afspillet og varighed deraf 

 

For elever tilmeldt uddannelsen hos FGU Nordvest: 
Indsamler og behandler vi følgende, når det er relevant og har et sagligt formål: 

 • Almindelige personoplysninger
  • Navn, Adresse, Telefonnummer, e-mail
  • CPR-nr.
  • Forhold i relation til uddannelsen, f.eks. kompetencer, fagligt niveau
 • Oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser
  • Straffeattest
 • Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”)
  • Helbredsoplysninger etc.
    

For medarbejdere ansat hos FGU Nordvest: 
Indsamler og behandler vi følgende, når det er relevant og har et sagligt formål: 

 • Almindelige personoplysninger
  • Navn, Adresse, Telefonnummer, e-mail
  • CPR-nr.
  • Forhold i relation til ansættelsen
 • Oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser
  • Straffeattest
 • Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”)
  • Helbredsoplysninger etc.

3. Formål 


For alle anonyme brugere: 
Vi behandler personoplysninger til disse formål:  

Personalisering

 • For at optimere din brugeroplevelse og personalisere den til dig, herunder f.eks. analyse af din brugeradfærd, valgt indhold, interesser og på baggrund deraf give dig anbefalinger til indhold, som vi tror har relevans og er interessante for dig.
 • For at personalisere indholdet ud fra dine personlige præference som f.eks. Uddannelsesspor etc. 

Forretningsudvikling 

 • Statistiske og analysemæssige formål, så vi kan forbedre FGU Nordvests digitale produkter og gøre dem nemmere og bedre for vores brugere og elever. Dette indebærer bl.a. forbedring af teknologiske løsninger og brugeroplevelsen på tværs af FGU Nordvests digitale tjenester og eller til udvikling af helt nye tiltag og tjenester. 

 

Overholdelse af lovgivning og andre legitime formål 

 • Overholdelse af gældende lovgivning (f.eks. EU’s Databeskyttelsesforordning og databeskyttelsesloven) og andre legitime formål
 • Dokumentationspligt
 • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
 • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder for at sikre driftsstabilitet og vores mulighed for at forsvare vores services mod eventuelle fjendtlige angreb, f.eks. hacking-angreb
 • Varetagelse af FGU Nordvests juridiske interesser, f.eks. overtrædelse af brugsrettigheder samt lovgivning om f.eks. personoplysninger og immaterielle rettigheder
 • Undersøgelser af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
 • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
 • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter
 • Statistiske undersøgelser og opgørelser

For elever 
For at kunne opfylde og efterleve de krav der stilles via lovgivningen om Forberedende Grunduddannelse, i forhold til at udbyde og gennemføre uddannelse af unge under 25 år. 

For ansatte 
For at kunne opfylde og efterleve alle krav i forbindelse med personaleadministrationen. 

4. Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne 


For alle anonyme brugere: 
Her følger oplysninger om de juridiske hjemler til behandling af oplysningerne. 

Behandling 

Juridisk hjemmel 

Alle anonyme brugere 

Visning af indhold mv.  

Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f om legitime interesser, jf. § 6 i Databeskyttelsesloven. 

FGU’s legitime interesser er, at du kan anvende og tilgå offentlige websider med artikler og informationer om FGU Nordvest. 

Personalisering 

  

  

Samtykke, jf. bekendtgørelse nr. 2011/1148 om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr (”cookie-bekendtgørelsen”) 

Forretningsudvikling 

  

  

  

Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f om legitime interesser, jf. § 6 i Databeskyttelsesloven. 

FGU Nordvests legitime interesser er, at vi skal videreudvikle vores eksisterende services og have blik for trends og fremtidige services. 

Iværksættelse af sikkerhedsforanstaltninger mv. 

  

  

  

Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra c jf. art. 32-36, og Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f om legitime interesser, jf. § 6 i Databeskyttelsesloven. 

De legitime interesser er, at vi kan beskytte personoplysningerne. 

For alle elever der er tilmeldt uddannelse hos FGU Nordvest. 

 

Forvaltningsloven, Offentlighedsloven, Databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 litra b. 

Oprettelse af elever 

Bekendtgørelse om kommunal ungeindsats for unge under 25 år LBK 825 

Håndtering af forløbsplaner 

FGU Bekendtgørelse af lov om forberedende grunduddannelse LBK 606 af 24.052019 

Daglige behandlingsaktiviteter 

Bek 2019-04-26 nr. 479 om institutioner for forberedende grunduddannelse m.v. § 19, stk. 3 

Bek. FGU vedr. ordens- og samværsregler 

Udskrivning og arkivering af beviser 

Bek 2014-01-16 nr. 41 om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser § 33, stk. 2 

Behandling vedr. skoleydelse/løn 

FGU Bekendtgørelsen 

Behandling vedr. virksomhedspraktik og erhvervstræning 

FGU Loven 

Behandling i forbindelse med arbejdsskader 

Institutionslovens, bek. Lov og forberedende grunduddannelse LBK 604 §46 

Behandling vedr. test og SPS-forløb 

Lov og bekendtgørelse om FGU og SPS 

Behandling af uddannelsesplaner 

Bek. Af lov om erhvervs- og grunduddannelser LBK 738 af 20-06-2016 

Behandling i forbindelse med indberetning/underretning til kommune og myndigheder 

Lov om social service §153 

Bek. Om underretningspligt overfor kommunen efter lov om social service BEK 1466 af 16.12.2010 

For alle FGU Nordvest ansatte 

Daglig personaleadministration 

Gældende arbejdsretlig lovgivning - herunder overenskomster og fællesaftaler m.v. 

 

Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b om kontraktindgåelse, jf. § 6 i Databeskyttelsesloven.  

 

Forvaltningsloven, Offentlighedsloven, funktionærloven 

5. Frivillighed 


Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du os personoplysningerne frivilligt, og for at du kan få adgang til de services, vi udbyder. Du er ikke forpligtet til at give os personoplysningerne, men konsekvensen vil være, at du ikke kan tilgå en række af FGU Nordvests services. 

6. Videregivelse af personoplysninger 


FGU Nordvest videregiver ikke personoplysninger til tredjeparter udenfor EU. 
Videregivelse af oplysninger sker udelukkende i medfør af dansk lov som f.eks. FGU Bekendtgørelse af lov om forberedende grunduddannelse LBK 606 af 24.052019 

7. Opbevaringsperiode 


Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Opbevaring sker ift. reglerne om bogføring samt forældelse af straf- og erstatningsansvar (absolutte frister), hvis relevant. Hvis det ikke er relevant, sletter vi personoplysningerne forinden. 
Minimumsperioden for opbevaring efter bogføringsloven er p.t. løbende kalenderår plus 5 år. Minimumsperioden tælles fra kontraktens ophørsdato. Eksamensbeviser/afgangsdokumentation gemmes 30 år fra erhvervelsesdato.  

8. Dine rettigheder 

 

Når behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket uden negative konsekvenser for dig. Dog påvirker det ikke behandlingen eller videregivelsen af personoplysninger forud for tilbagekaldelse af samtykket, konsekvensen kan imidlertid blive, at du dermed ikke kan modtage eller deltage i en række af FGU Nordvests webservices eller aktiviteter. 

 

Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder:

 • Retten til indsigt i dine personoplysninger 
 • Retten til at få ændret ukorrekte personoplysninger 
 • Retten til at få slettet personoplysninger
 • Retten til at få begrænset personoplysninger
 • Retten til dataportabilitet
 • Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning

 

Ønsker du at gøre brug af en eller flere af ovenstående rettigheder, kan du kontakte os på fgu@fgunordvest.dk.
Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet. 

 

Særligt vedrørende indsigelse 
Du har ret til at - af grunde, der vedrører din særlige situation - at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvor hjemmelen er artikel 6, stk. 1, litra e) eller f), herunder profilering baseret på disse bestemmelser. FGU Nordvest må derefter ikke længere behandle personoplysningerne, med mindre FGU Nordvest påviser væsentlige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. 

9. Kontakt 

 

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte FGU Nordvest på disse måder:  

+45 92724040 

fgu@fgunordvest.dk 

 

FGU Nordvest 
Elsøvej 101 
7900 Nykøbing Mors 
Danmark 

Supergrafik
Indu50

Find en skole i dit lokalområde

Vi tilbyder uddannelsen i både Thisted, Nykøbing og Aabybro

FGU Nordvest - Morsø Læs mere

FGU Nordvest - Morsø

Elsøvej 101
7900 Nykøbing Mors

Tlf. 92 72 40 40

Rutevejledning
FGU Nordvest - Thisted Læs mere

FGU Nordvest - Thisted

Lerpyttervej 50 D
7700 Thisted

Tlf. 92 72 40 40

Rutevejledning
FGU Nordvest - Jammerbugt Læs mere

FGU Nordvest - Jammerbugt

Industrivej 2
9440 Aabybro

Tlf. 92 72 40 40

Rutevejledning

Tilmelding til vores nyhedsbrev